Historie

Počátek této skupiny se datuje rokem 1975, kdy byl dr. Anzenbacher přidělen na Přírodovědecké fakultě UK do laboratoře dr. Šípala (dřívějšího asistenta prof. Jindry), který se zabýval metabolismem léčiv. Rozvoji této laboratoře pomohly stáže doc. Šípala v Karolinském Institutu ve Stockholmu (lab. prof. Stena Jakobsona) a doc. Anzenbachera v laboratoři prof. Johna Schenkmana (Univ. of Connecticut Health Center, Farmington, CT, USA) a prof. Spira (Princeton University, NJ, USA).

V roce 1986 zemřel doc. Šípal. Do laboratoře přišla doc. Stiborová, přijat byl dr. Hudeček a dr. Hodek (oba dřívější studenti). Témata výzkumné práce se zaměřila jednak na srovnání cytochromů P450 (zkrác. P450) po stránce strukturní vč. predikcí struktury, studium sruktur aktivních míst spektroskopickými technikami a na srovnání schoposti hemových enzymů aktivivat molekulární kyslík a přeměňovat pak cizorodé látky. Jako modelové látky pro aktivaci karcinogenů byla vybrána azobarviva.

Po r. 1991 byla skupina rozdělena odchodem doc. Anzenbachera do ČSAV (později AV ČR). V Ústavu experim. biofarmacie v Hradci Králové pokračoval doc. Anzenbacher ve studiu aktivních míst P450 a funkce těchto enzymů (ve spolupráci s původní laboratoří na UK v Praze). Zajímavou oblastí výzkumu se stalo srovnání vlastností P450 lidského a prasečího původu.
Členy pracovní skupiny se stali dr. Kovaříková-Anzenbacherová a postgraduální sudenti Kamil Hrubý a Roman Zuber. Ve všech oblastech výzkumu bylo dosaženo publikovatelných výsledků a spolupráce pak rovněž pokračovala s laboratoří dr. Součka ve Státním zdrav. ústavu v Praze.

K rozvoji pracoviště přispěly i stáže v zahraničí (doc. Anzenbacher získal v r. 1993 Fogartyho cenu Min. zdravotnictví USA (USPHS) a mohl tak pracovat třikrát v lab. prof. F.P. Guengeriche v Centru molekulární toxikologie Vanderbilt University v Nashville, USA; v laboratoři dr. Langeho v INSERM, Montpellier pak byly realizovány krátkodobé stáže v r. 1992, 1996, 1997, 1998, 1999 a 2000). Spolupráce s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (lab. prof. Šimánka) pak vyústila v přechod doc. Anzenbachera, dr. Anzenbacherové a Mgr. Zubera na tuto Univerzitu. Laboratoř prof. Anzenbachera na Lékařské fakultě UP tématicky zahrnuje pracovníky z Ústavu farmakologie a z Ústavu lékařské chemie a biochemie této fakulty.

Významnou událostí byla účast pracovníků na 13. Mezinár. konferenci o cytochromech P450, která se za předsednictví prof. Anzenbachera konala v Praze v r. 2003.
Laboratoř spolupracuje dále a tradičně s již jmenovanými pracovišti PřF UK v Praze (doc. Stiborová, dr. Hudeček), SZÚ v Praze (dr. Souček) s laboratoří imunofarmakologie ÚEM AV ČR v Praze (dr. Zídek), INSERM a Universitou v Montpellieru (Francie), s lab. prof. Guengeriche, se spektroskopickou laboratoří Institutu Maxe Volmera na TU Berlín (prof. Hildebrandt) a se skupinou prof. Damjany Rozman (Laboradoř pro funkční genomiku a biočipy, Univerzita v Lublani, Slovinsko).


ÚVOD |  HISTORIE |  PROJEKTY |  PUBLIKACE |  PRACOVNÍCI |  SPOLUPRÁCE

Designed by G-SOFT © 2005